Tallinn, Estonia
Tallinn, Estonia +2
Malaga, Spain
Malaga, Spain +1
Helsinki, Finland
Helsinki, Finland +2
SALZBURG, AUSTRIA
SALZBURG, AUSTRIA +1
London, United Kingdom
London, United Kingdom 0
Paris, France
Paris, France +1
Frankfurt am Main, Germany
Frankfurt am Main, Germany +1
Bergen, Norway
Bergen, Norway +1
Stockholm, Sweden
Stockholm, Sweden +1
Krakow, Poland
Krakow, Poland +1
Genoa, Italy
Genoa, Italy +1
Lisbon, Portugal
Lisbon, Portugal 0
Athens, Greece
Athens, Greece +2
0
Tallinn, Estonia Malaga, Spain Helsinki, Finland SALZBURG, AUSTRIA London, United Kingdom Paris, France Frankfurt am Main, Germany Bergen, Norway Stockholm, Sweden Krakow, Poland Genoa, Italy Lisbon, Portugal Athens, Greece
ATLAS Logistics OÜ logo

Tarnetingimused

Poolte põhilised kohustused kauba tarnimisel Incoterms 2010 järgi:

Reeglid ehk rahvusvahelise kaubanduse tingimused sätestavad transpordis kasutatavad tarnetingimused müüja ja ostja vahel ning kulude ja riskide jaotuse transpordi käigus.

Alates 1. jaanuarist 2011 on lepingute sõlmimise aluseks Incoterms® 2010, mis võrreldes Incoterms® 2000-ga tõi kaasa mitmed olulised muudatused:

· 13 tarnetingimuse asemel kehtib 11 tingimust

· tarnetingimused DAF, DES, DEQ ja DDU on kaotanud oma kehtivuse

· lisandusid tarnetingimused DAT ja DAP 

Alates 1. jaanuarist 2011 kehtivad järgmised tarnetingimused:

Kõikide transpordiliikide puhul kehtivad:

EXW - Ex Works

Järele tuldud / Hangitud tehasest ………. (nimetatud asukoht)

FCA - Free Carrier

Franko vedaja ………. (nimetatud asukoht)

CPT - Carriage Paid

Vedu makstud kuni ………. (nimetatud sihtpunkt)

CIP - Carriage and Insurance Paid

Vedu ja kindlustus makstud kuni ………. (nimetatud sihtpunkt)

DAT -Delivered at Terminal

Vedu makstud kuni ………. (nimetatud terminali asukoht; auto-, konteineri-, raudtee- või lennuveo terminal)

DAP- Delivered at Place, Duty Unpaid

Tarnitud nimetatud punkti, toll tasumata ………. (nimetatud sihpunkt)

DDP- Delivered Duty Paid

Tarnitud nimetatud punkti, toll tasutud ………. (nimetatud sihtpunkt)

Ainult mere- ja sisemaa veekogude transpordil kehtivad:

FAS - Free Alongside Ship

Franko laeva kõrval ………. (nimetatud lastimissadam)

FOB - Free On Board

Franko laeva pardal ………. (nimetatud lastimissadam)

CFR - Cost and Freight

Hind ja prahiraha ………. (nimetatud sihtsadam)

CIF - Cost, Insurance and Freight

Hind, kindlustus ja prahiraha ………. (nimetatud sihtsadam)

NB! Tarneklausleid, mis sätestavad ainult vetelvedu, ei ole õige kasutada sisemaal asuva sihtkoha puhul, mille juurde laevaga reaalselt ei pääse. Näiteks on vale kasutada tarnetingimust FOB Berliin, kuna sellisel juhul asuks tarnekoht sisemaal.

Incoterms®2010 sätestab ka kõikide vetelvedude puhul eelnevalt tarnitud kauba edasimüümise võimaluse samal laeval.

Tarnetingimuste lühikirjeldus:

Rühm E (hangitud tehasest)

EXW (Ex Works)

· kasutatakse kõikide transpordiliikide puhul

· laadimiskoht lepitakse poolte vahel eelnevalt kokku

· müüja teeb ostjale kaubad kättesaadavaks müüja enda territooriumil või mõnes muus müüja poolt nimetatud laadimiskohast

· müüja kohustuste hulka ei kuulu kauba eksportimise tollivormistuse täitmine ja kauba veokile laadimine

· ostja kannab kõik tehinguga seotud riskid ja kulud, mis on seotud ja järgnevad kauba pealelaadimisele müüja nimetatud laadimiskohast

· maksimaalselt müüjakeskne tarnetingimus 

Rühm F (põhivedu tasumata)

FCA (Free Carrier)

Franko vedaja

· kasutatav kõikide veoviiside puhul, kaasa arvatad raudtee-ja lennuvedu

· müüja tarnekohustus on täidetud, kui ta on andnud kauba üle ostja poolt määratud vedajale eelnevalt kokkulepitud asukohas

· kauba üleandmise hetkest vedajale kanduvad kõik kaubaga seonduvad kulud ning vastutus kauba kadumise või kahjustamise eest üle müüjalt ostjale

· kaks võimalikku tarnekohta:

1. müüja territooriumil (müüja peab laadima kauba ostja poolt määratud veovahendile, kandes ühtlasi sellega seotud kulud ja riskid)

2. väljaspool müüja territooriumit (müüja peab andma kauba ostja poolt määratud vedaja või teise isiku käsutusse veovahendilt mahalaadimata, kuid mahalaadimiseks ettevalmistatud kujul)

müüja peab täitma kõik ekspordi-tolliformaalsused (see tähendab muretsema kauba ekspordilitsentsi ja muud ametlikud load, täitma kõik ekspordiformaalsused, tasuma ekspordimaksu ja tollilõivu (kui need on antud kaubaliigile kehtestatud) ning võtma vastutuse riskide eest)

FAS (Free Alongside Ship)

Franko laeva kõrval

kasutatakse meretranspordi puhul
kaup loetakse tarnituks, kui müüja on kauba kokkulepitud ajal paigutanud kokkulepitud laeva laadimiskohta
kauba kadumise ja kahjustamise vastutus ja risk läheb müüjalt ostjale hetkel, kui ekspordi tollivormistus on tehtud, ning kaup on tarnitud nimetatud laadimissadamas laeva kõrvale kaile või praamile
pooltel on soovitatav võimalikult täpselt ära määratleda tarnekoha piires täpne laadimispunkt, kuna selle punktini on kõik kulud ja riskid müüja kanda

FOB (Free On Board)

Franko laeva pardal

kasutatakse meretranspordi puhul
müüja tarnekohustus on täidetud, kui ta laadib kauba kokkulepitud ajal lastimissadamas kaubaostja poolt näidatud laevale ning deklareerib kauba ekspordiks
alates sellest hetkest, kui kaup on tarnitud laeva pardale, kannab kauba kadumise ja kahjustamise eest vastutust ning kõiki kulusid kauba ostja
tarne tõendina on müüja kohustatud ostjale esitama dokumendi, mis on üldjuhul traditsiooniline konossement (bill of lading)

Rühm C (põhivedu tasutud)

NB! CPT, CIP, CFR või CIF-i tarneklauslite alusel on müüja oma tarnekohustuse täitnud siis, kui ta on vedajale andnud kauba üle valitud tarneklausliga määratletud viisil, mitte siis, kui kaup jõuab sihtkohta.

CFR (Cost and Freight)

Hind ja prahiraha makstud

kasutatakse meretranspordi puhul
kaup loetakse tarnituks, kui müüja deklareerib kauba ekspordiks, sõlmib veolepingu nimetatud sihtsadamasse ja maksab prahiraha (veotasu) ning lähtesadama kulud
kui kaup on laadimissadamas laeva pardale toimetatud, läheb vastutus kauba kadumise ja kahjustamise eest üle müüjalt ostjale
CFR-müügilepingu sõlmimisel on oluline täpselt fikseerida, milliseid kaubaga seonduvaid kulusid peab müüja poolt sõlmitud veoleping katma
ostja kuludeks on kõik kaubaga seonduvad kulud pärast kauba tarnimist, sealhulgas kai- või lihtrimaksud, lossimine ning vajadusel ka transiidiformaalsuste kulud

NB! Sisulisest küljest on C-klauslid rohkem sarnased F-klauslitega kui D-klauslitega, kuna müüja on peale veolepingu (CIF ja CIP puhul ka kindlustuslepingu) sõlmimisest ja kauba lastimisest (üleandmisest vedajale), kogu riskist ja lisakuludest vaba.

CIF (Cost, Insurance and Freight)

Hind, kindlustus ja prahiraha makstud

erinevalt CFR-st peab CIF-i puhul müüja kindlustama tarne ostja kasuks
vastutus kauba kadumise ja kahjustamise eest läheb üle müüjalt ostjale hetkel, kui kaup on laadimissadamas laeva pardal
müüja on kohustatud sõlmima veolepingu kauba veoks nimetatud sihtsadamasse ja maksma sellega kaasnevad kulud, merekindlustuse ja veokulud
sarnaselt CFR-i tingimustega on CIF-i veolepingus oluline määrata sihtsadama piires kindlaks see punkt, milleni on kulud müüja kanda (näiteks kui müüja võtab veolepingus sihtkohas mahalaadimisega seotud kulud enda kanda, siis müüjal ei ole õigust neid kulusid ostjalt sisse nõuda, juhul kui poolte vahel pole kokkulepitud teisiti)
kauba importimisel peab tollivormistuse koostama ostja, kes tasub ka impordi-tollimaksud ja korraldab tolliformaalsused
ostja peab arvestama, et müüja on kohustatud kauba kindlustama kauba vaid miinimumkattega

CPT (Carriage Paid To)

Vedu makstud kuni

kasutatakse kõikide veoviiside või nende kombinatsioonide puhul
müüja tasub kauba veoraha kuni nimetatud sihtkohani
CPT puhul on oluline eristada lepingus tarnekohta ja sihtkohta (tarnekohaks loetakse üldjuhul kohta, kus kaup antakse veolepingu alusel üle esimesele vedajale, samal hetkel läheb vastutus kauba kadumise ja kahjustamise eest üle müüjalt ostjale; sihtkoht on koht, kuhu kaup saabub müüja sõlmitud veolepingu alusel). Kui kauba veoks konkreetsesse sihtpunkti kasutatakse mitut vedajat ja pooled pole täpset tarnekohta kokku leppinud, loetakse tarnekohaks vaikimisi kauba üleandmist esimesele vedajale
kui pooled soovivad, et riski üleminek toimub hiljem (näiteks sadamas või lennuväljal), tuleb see fikseerida müügilepingus
soovitatav on määratleda sihtkoha piires võimalikult täpselt see punkt, milleni on kulud müüja kanda (kui müüja võtab sihtpunktis mahalaadimisega seonduvad kulud enda kanda, ei ole tal õigust neid ostjalt sisse nõuda, juhul kui poolte vahel pole kokku lepitud teisiti)
ostja on kohustatud täitma kõik tolliformaalsused impordil ning kandma kõik sellega kaasnevad kulud

CIP (Carriage and Insurance Paid To)

Vedu ja kindlustus makstud kuni

erinevalt CPT-st lasub CIP –klausli puhul müüjal kohustus, kindlustada kaup veo ajaks ostja kasuks.
kuigi kindlustussumma on 110% CIP-lepingu väärtusest, jääb kindlustushüvitis saamata, kui kauba kahjustus on tekkinud kindlustamata riskist (näiteks varguse puhul)
mõlemad pooled peavad arvestama, et alates 1. jaanuarist 2009 kehtib uus veosekindlustuse kogu – Institute Cargo Clauses - mis vastab Incoterms 2010 järgsele nõutud miinimumkattele
erinevalt C-rühma tarneklauslitest D rühma klauslitega, ei kanna müüja veo ajal kauba eest vastutust, samuti toimub C rühma klauslite puhul kauba tarne veo alguses, kui kaup anti üle vedajale

Rühm D/Kohale toodud

DAT (Delivered At Terminal)

Tarnitud terminalis

uus tarneklausel, mis on loodud Incoterm 2000 tarneklausli DEQ (tarnitult kailt), mida kasutati ainult laevaveol, asemele
DAT tähendab, et müüja on kauba tarninud nimetatud terminali, sihtsadamasse või sihtkohta. Terminal seejuures tähendab ükskõik millist kaetud või katmata kohta nagu kai, ladu, konteineriaed või auto-, raudtee- või õhuveoterminal
müüja vastutab kauba eest kauba kohaletoomisel ja mahalaadimisel nimetatud sadamas või sihtkoha terminalis
müüja jaoks on oluline määratleda sihtkoha piires võimalikult täpselt see punkt, milleni kannab müüja kõiki kulusid ja vastutab riskide eest
DAT-i ei kasutata müüja riigis
müüja vastutab tolliformaalsuste eest ekspordil, seda vajadusel ka transiitveol läbi kolmanda riigi
impordil on ostja kohustatud täitma tolliformaalsused

DAP (Delivered At Place)

Tarnitud kohale

uus tarneklausel, mis on loodud kolme Incoterms 2000 tarneklausli - DAS, DES ja DDU - asemele
müüja tarnib kauba nimetatud sihtpunkti saabuval veovahendil, mahalaadimiseks valmis
kauba kohaletoimetamise eest nimetatud kohta vastutab kauba müüja
mõlemal poolel soovitatakse võimalikult täpselt määrata nimetatud sihtkoha piires kindlaks see punkt, milleni on kulud müüja kanda (kui müüja võtab veolepingus mahalaadimiskulud enda kanda, siis pole tal õigust neid ostjalt sisse nõuda, juhul kui poolte vahel pole kokku lepitud teisiti)
ekspordi tolliformaalsused täidab müüja
impordi tolliformaalsused täidab ostja

DDP (Delivered Duty Paid)

Tarnitud, toll tasutud

seni, kuni müüja on kauba tarninud nimetatud sihtkohta ja andnud mahalaadimiseks saabuval veovahendil ostja käsutusse, vastutab kõikide kulude ja riskide eest müüja
müüja vastutab lisaks ekspordi-tolliformaalsustele ka kõikide impordi-tolliformaalsuste eest ja on kohustatud tasuma nii ekspordi- kui ka impordimaksud
DDP on maksimaalselt ostjakeskne tarneklausel

NB! Kuna DDP-klausel paneb müüjale maksimaalsed kohustused, on soovitatav pooltel mitte kasutada DDP-klauslit, kui müüja pole võimeline korraldama vahetult või kaudselt impordi-tolliklaarimisi. Sellisel juhul soovitatakse DDP asemel kasutada DAP-klauslit.

Võta meiega ühendust:
© Atlas Logistics OÜ
Kodulehtede valmistamine - ArtWeb